Triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (13:24 06/07/2019)


HNP - Ngày 4/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 151-KH/TU, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII.

Theo kế hoạch, đối với cấp thành phố, hình thức học tập: Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị liên quan tham mưu việc tổ chức hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung: Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 10 về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, quán triệt Kế hoạch của Thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hình thức học tập: Trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy đến điểm cầu các quận, Huyện, Thị ủy, đảng ủy trực thuộc (có thể mở rộng đến điểm cầu xã, phường, thị trấn ở những nơi đủ điều kiện). Thành phần gồm: Các đồng chí Thành ủy viên; Bí thư, Trưởng ban Tổ chức các Đảng ủy khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Phó các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; Chánh Văn phòng HĐND, UBND thành phố; Trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy. Đại biểu tại các điểm cầu các quận, huyện, thị ủy: Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ; trưởng Ban Tổ chức quận, huyện, thị ủy; Bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn (do cấp ủy triệu tập).

Lớp cán bộ chủ chốt quận, huyện, thị ủy, đảng ủy khối, trực thuộc, thành phần gồm: Các đồng chí quận, huyện, thị uỷ viên; trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể cấp quận, huyện, thị; Bí thư, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn...; có thể mở rộng thành phần do cấp ủy tổ chức hội nghị quyết định. Hình thức học tập: Tổ chức học trực tiếp tại hội trường; thời gian 1/2 ngày (hoàn thành trước ngày 30/7/2019).

Lớp cơ sở: Thành phần gồm toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ cơ sở; hình thức tổ chức học tập tại hội trường; thời gian 1/2 ngày (hoàn thành trước 20/8/2019).

Các lớp do ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức: Lớp báo cáo viên; lớp văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô, báo chí thành phố, hình thức tổ chức học tập tại hội trường; thời gian 1/2 ngày (hoàn thành trước ngày 30/7/2019).


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t