Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản (19:25 29/06/2019)


HNP - Ngày 27/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 149-KH/TU về Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TVV ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc sơ kết cần bám sát các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị, Kế hoạch; tiến hành nghiêm túc, thiết thực theo đúng Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.
 
Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 115-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong toàn Đảng bộ Thành phố, tổ chức hình thức sơ kết phù hợp; xây dựng báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, hoàn thành trước ngày 15/7/2019.
 
Đảng đoàn HĐND Thành phố chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết về nội dung: Công tác thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thành các quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với việc thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
 
Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết về các nội dung: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, quản lý bản kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn... Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc chấp hành pháp luật về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
 
Việc chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai, công khai bản kê khai tài sản; công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản; xử lý những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm trong kê khai tài sản, công khai bản kê khai, không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm... Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản của người có chức vụ, quyền hạn.
 
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy: Xây dựng Báo cáo sơ kết về nội dung công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của Đảng về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản; việc thực hiện Quy định số 2386-QĐ/TU ngày 26/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy: Xây dựng báo cáo sơ kết về nội dung công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, Kế hoạch 115-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người đứng đầu về vị trí, vai trò của công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản...

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t