Đánh giá khách quan, toàn diện cả về lý luận và thực tiễn công tác cải cách tư pháp trong 15 năm qua (19:47 29/06/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 148-KH/TU về Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.

Theo đó, nội dung tổng kết phải bám sát mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW; cần đánh giá khách quan, toàn diện cả về lý luận và thực tiễn công tác cải cách tư pháp trên địa bàn Thủ đô trong 15 năm qua.
 
Kế thừa kết quả tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW được tiến hành năm 2014, đồng thời, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với nội dung tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp 2013.
 
Bảo đảm sự chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học; công tác tổng kết tiến hành khẩn trương, nghiêm túc theo kế hoạch, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.
 
Các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, ban đảng Thành ủy, quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW tại cơ quan, đơn vị, địa phương. (Mốc thời gian tổng kết lấy số liệu báo cáo từ ngày 30/6/2005 đến 30/6/2019).
 
Các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, ban Đảng Thành ủy, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và mục đích, yêu cầu, nội dung tại Kế hoạch này, tiến hành tổng kết bằng hình thức phù hợp, xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết theo đề cương, biểu mẫu đã gửi.
 
Đảng đoàn HĐND Thành phố chỉ đạo tổng hợp kết quả tổng kết Nghị quyết về nội dung: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa các chủ trương, nội dung, nhiệm vụ cải cách tư pháp thuộc thẩm quyền; Hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử đối với cơ quan tư pháp.
 
Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo tổng hợp kết quả tổng kết Nghị quyết về nội dung: Kết quả thực hiện các chính sách, pháp luật hình sự, pháp luật dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp; Kết quả thực hiện các chế định bổ trợ tư pháp; Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh; Kết quả thực hiện chủ trương đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan điều tra, thi hành án hình sự trong Công an Thành phố; Kết quả thực hiện chủ trương đổi mới tổ chức, hoạt động các cơ quan tư pháp trong Quân đội nhân dân; Kết quả thực hiện chủ trương về thi hành án dân sự; Kết quả thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp; Bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp.
 
Ban cán sự đảng, Tòa án nhân dân Thành phố chỉ đạo tổng hợp kết quả tổng kết Nghị quyết về nội dung: Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, thực tế đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân; Xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án nhân dân; Kết quả thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp của ngành Tòa án; Bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Tòa án nhân dân.
 
Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố chỉ đạo tổng hợp kết quả tổng kết Nghị quyết về nội dung: Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, thực tế đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; Xây dựng đội ngũ cán bộ Viện kiểm sát nhân dân; Kết quả thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp; Bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật