Chuẩn bị sơ kết 5 năm về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” (15:16 27/06/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 146-KH/TU, triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014, của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

Theo đó, nội dung sơ kết: Đánh giá việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014, của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” của các cấp ủy, tổ chức đảng; trong đó, tập trung đánh giá việc phổ biến, quán triệt, xây dựng và ban hành văn bản để cụ thể hóa các quan điểm chủ trương, giải pháp nêu trong Chỉ thị; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch… đề ra.

Cùng với đó, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật (vướng mắc, bất cập trong thực tế…); đánh giá việc thực hiện các chủ trương, giải pháp nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân (chủ quan và khách quan) và bài học kinh nghiệm rút ra trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW. Đối với các cấp địa phương, cơ sở cần đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện hiện quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy. Đề xuất tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Việc sơ kết cần bám sát chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị 35-CT/TW, gắn với Chỉ thị số 15-CT/TU đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tránh hình thức, lãng phí; nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật