Đẩy mạnh tuyên truyền bồi dưỡng chính trị cho giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên (14:16 26/06/2019)


HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 84-HD/BTGTU về bồi dưỡng chính trị Hè năm 2019 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nội dung tuyên truyền: Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong một số nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng. Cụ thể: Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và thành phố, từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy, học tập; ngoài ra trang bị thêm những nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, là chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những vấn đề kinh tế, xã hội ở địa phương, đơn vị và chương trình, kế hoạch hành động... của đảng bộ địa phương, đơn vị. Những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của ngành giáo dục và đào tạo.

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề thông qua việc quán triệt sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố.

Trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng trong một số nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng.Trên cơ sở đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu: Việc học tập, bồi dưỡng chính trị Hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô phải được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả; nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật