Chủ động trong việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí (13:09 21/06/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 478-BC/TU về kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 21/1/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí.

Theo đánh giá, trong những năm qua, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về cung cấp thông tin và trả lời báo chí được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chỉ đạo, cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền trên báo chí của thành phố được tăng cường và có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả.

Công tác phối hợp trong thực hiện cung cấp thông tin và trả lời báo chí được các cấp, các ngành thực hiện ngày càng tốt hơn, nổi bật là hội nghị thông tin báo chí hằng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức được duy trì đều đặn, thường xuyên với chất lượng ngày càng được nâng cao. Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được chú trọng thực hiện gắn với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc. Các lớp bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được triển khai hiệu quả. Qua đó, sớm đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố vào thực tế cuộc sống.

Nhìn chung, các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi giúp các cơ quan báo chí tác nghiệp, thông tin kịp thời, chính xác, góp phần định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực.

Cùng với đó, trong 5 năm qua các cơ quan báo chí Hà Nội đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền. Thông tin trên báo chí ngày càng đa dạng, phong phú, nhiều chiều; bám sát, phản ánh kịp thời, toàn diện các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của thành phố, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dân, góp phần làm cho nhân dân nhận thức đúng tình hình, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị số 25-CT/TU của Thành ủy Hà Nội. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật Báo chí 2016 và các văn bản của trung ương và thành phố về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí... Đổi mới nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng báo chí theo hướng chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả.

Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí và Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội.

Thành phố cũng chú trọng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm báo Thủ đô; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, kỹ năng tổ chức họp báo, viết thông cáo báo chí... cho người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, công tác thông tin và truyền thông phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc phát ngôn và cung cấp thông tin của cơ quan hành chính nhà nước thành phố, kịp thời đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm trong kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin…

Các cơ quan, địa phương, đơn vị phải coi việc thực hiện cung cấp thông tin, trả lời báo chí gắn với định hướng thông tin và công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần nắm chắc tình hình, dự báo và bám sát những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đánh giá khả năng tác động đến tâm lý, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, khi xảy ra vụ việc, vấn đề gây bức xúc dự luận tại địa phương, đơn vị, phải chủ động, kịp thời cung cấp những thông tin khách quan, trung thực cho báo chí, nêu rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, kết quả hoặc phương hướng xử lý, giải quyết. Cùng với việc chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, phải kịp thời có văn bản báo cáo lãnh đạo thành phố và các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí của thành phố để kịp thời định hướng thông tin, hạn chế, khắc phục trình trạng báo chí thông tin một chiều, thiếu chính xác…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t