5 bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư (13:05 21/06/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 476-BC/TU về kết quả thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới" trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, thành phố Hà Nội có 1 nhà xuất bản thuộc thành phố là Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội và 44 nhà xuất bản của các cơ quan Trung ương và địa phương có trụ sở, chi nhánh trên địa bàn; hơn 400 cơ sở in sử dụng thiết bị in công nghiệp; 2 cơ sở phát hành sách do thành phố quản lý (Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội và Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội) và hàng trăm nhà sách, cơ sở phát hành sách tư nhân, hàng trăm cơ sở in lưới, in laser, photocopy...

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nghiêm túc triển khai việc xuất bản và phát hành sách lý luận chính trị. Hoạt động xuất bản và phát hành các ấn phẩm lý luận, chính trị trên địa bàn thành phố đã đạt được kết quả thiết thực, góp phần cung cấp thông tin tri thức, luận cứ khoa học, đóng góp có hiệu quả vào việc giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng trong xã hội, nâng cao trình độ lý luận và ý thức tự giác chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư, thành phố Hà Nội đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Một là, các cấp uỷ, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm và xác định rõ vai trò, tác dụng của việc xuất bản và phát hành sách lý luận chính trị trong việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tri thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị về xuất bản và phát hành sách lý luận, chính trị; định kỳ sơ kết, tổng kết để kịp thời rút kinh nghiệm; biểu dương và động viên khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị.

Ba là, các địa phương, đơn vị bám sát quan điểm, đường lối và định hướng tuyên truyền của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng, xây dựng kế hoạch xuất bản và phát hành sách lý luận, chính trị phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo và yêu cầu thực tiễn.

Bốn là, hằng năm các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện cơ chế đặt hàng sách lý luận chính trị đối với nhà xuất bản địa phương.

Năm là, tranh thủ và huy động tối đa kinh nghiệm tri thức của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lý luận, chính trị, đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị trong thực hiện công trình, dự án, kế hoạch xuất bản sách lý luận chính trị.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư, thời gian tới, thành phố tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xuất bản và phát hành sách lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Thực hiện mục tiêu đảm bảo cung cấp, trang bị đủ lượng sách lý luận, chính trị cần thiết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước và đông đảo bạn đọc.

Thành phố sẽ xuất bản và phát hành sách lý luận, chính trị để truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm có giá trị của các nước; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục và nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ và giải pháp, như: Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của hoạt động xuất bản, in và phát hành sách lý luận, chính trị.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý đối với việc xuất bản, in và phát hành sách lý luận, chính trị trên địa bàn thành phố. Chú trọng công tác nghiên cứu và tổng kết những vấn đề lý luận, chính trị. Xây dựng chương trình đầu tư nhà nước về xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị theo kế hoạch dài hạn và hằng năm. Nghiên cứu cơ chế ưu tiên đặc thù cho hoạt động xuất bản và phát hành sách lý luận, chính trị. Thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về xuất bản và phát hành sách lý luận, chính trị.

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách lý luận, chính trị. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống phát hành sách lý luận, chính trị. Tăng cường công tác giới thiệu, tuyên truyền sách lý luận, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet và thông qua đội ngũ cán bộ tuyên truyền các cấp. Mở rộng giao lưu ấn phẩm và trao đổi kinh nghiệm xuất bản với các nhà xuất bản trên thế giới.

Duy trì và đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thư viện các cấp, điểm văn hóa cơ sở để phục vụ hoạt động nghiên cứu, giới thiệu, khai thác và sử dụng sách lý luận, chính trị.

Khuyến khích xuất bản và phát hành nhiều đầu sách lý luận, chính trị. Cơ cấu sách phong phú, đa dạng, đáp ứng yêu cầu nhiều mặt của công tác chính trị, tư tưởng và những vấn đề cơ bản, bức xúc do thực tiễn đặt ra. Nâng cao tính chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hấp dẫn của sách lý luận, chính trị. Chú trọng xuất bản sách lý luận chính trị theo hướng phổ cập, phổ thông, ngắn gọn, sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu, sách phục vụ cơ sở, sách thông tin đối ngoại, sách đấu tranh bác bỏ quan điểm sai trái. Đổi mới công nghệ xuất bản, bảo đảm hình thức đẹp, hấp dẫn, lưu trữ và sử dụng lâu dài…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t