Nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới (15:51 02/06/2019)


HNP - Ngày 30/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 143-KH/TU, triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/1/2019, về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 1/12/2011, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện nội dung trên tập trung vào đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của các tổ chức đảng và đảng viên đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ). Theo đó, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị để quán triệt và triển khai thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ sơ kết đánh giá tình hình, kết quả, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Củng cố các tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng ở cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên trong hệ thống chính trị đối với công tác phòng, chống tội phạm. Người đứng đầu cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác thực hiện, đồng thòi chủ động tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hằng năm, cấp uỷ các cấp và người đứng đầu cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo sơ kết việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cấp mình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở và coi đây là một trong những tiêu chí để bình xét, phân loại đối với mỗi tổ chức đảng và đảng viên…

Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp, như: Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 44-KL/TW và Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phát động phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm phù hợp với yêu cầu công tác đảm bảo ANTT trong tinh hình mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa công an với quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Quan tâm xây dựng, duy trì, củng cố, nhân rộng các mô hình, chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu tiên tiến về khoa học, công nghệ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t