Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (13:57 30/05/2019)


HNP - Ngày 28/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 141-KH/TU, triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Theo kế hoạch, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và giảm ùn tắc giao thông; đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Về thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông: Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học,... an toàn. Xây dựng, phát triển phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc và trật tự an toàn giao thông với những mô hình phù hợp, thiết thực, hiệu quả cao.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên hệ thống loa truyền thanh, loa tuyên truyền tại các ngã tư trọng điểm, báo chí, truyền hình nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc. Nghiên cứu, nâng cao chất lượng tin, bài, thời lượng phát sóng về tình hình, hậu quả của tai nạn, ùn tắc giao thông trên cả nước nói chung, thành phố nói riêng để nhân dân đề cao trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông, thực hiện tốt nếp sống văn hóa giao thông, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền về hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tiếp cận được với nhiều người dùng, kịp thời tuyên truyền và định hướng dư luận đúng đắn, tích cực. Phổ biến cho cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và vận động người thân, gia đình cùng thực hiện.

Cùng với tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận t