Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (14:03 28/05/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 140-KH/TU, triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/1/2019, của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Theo kế hoạch, cùng với công tác quán triệt, tuyên truyền, Thành ủy yêu cầu thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp từ thành phố tới cơ sở với người dân.

Nâng cao chất lượng, khắc phục tính hình thức trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ kết hợp với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác đối thoại, tiếp xúc với nhân dân…

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, đặc biệt ở cấp cơ sở. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng có trọng tâm, thực chất, hiệu quả, khắc phục những biểu hiện “hành chính hóa”, hướng mạnh về cơ sở…

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những tiêu chí cụ thể, sát thực tế; tránh phô trương, hình thức, huy động được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân; tạo sự lan tỏa rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng Thủ đô.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 2034-QĐ/TU ngày 11/6/2010 của Thành ủy. Tập trung xử lý khẩn trương, dứt điểm, kịp thời các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, không để hình thành và lan rộng các điểm nóng về an ninh, trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình, khắc phục tình trạng chậm hoặc không nắm được tình hình nhân dân; thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” gắn với thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t