Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ hai (10:17 24/05/2019)


HNP - Ngày 20/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Công văn số 1891-CV/BTGTU về hưởng ứng giải báo chí toàn quốc với chủ đề “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai.

Theo đó, các ban xây dựng Đảng Thành ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tham gia, hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ hai. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, đăng tải Thể lệ giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ hai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, đơn vị (nếu có). Tuyên truyền sâu rộng về giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Phối hợp cung cấp thông tin, tạo điều kiện để phóng viên báo chí tìm hiểu, xây dựng tác phẩm tham dự giải.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ hai, năm 2018-2019. Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan báo chí thành phố thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo qui định của Luật Báo chí và định hướng của trung ương, của thành phố.

Hội Nhà báo thành phố: Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề cho các hội viên về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kỹ năng xây dựng các tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự các giải báo chí của trung ương. Tổ chức phát động toàn thể hội viên hưởng ứng giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019. Chỉ đạo, động viên các hội viên tích cực đi thâm nhập thực tế, nâng cao chất lượng sáng tạo các tác phẩm báo chí về đề tài đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các cơ quan báo chí Hà Nội: Chủ động xây dựng kế hoạch, phát động hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ hai, năm 2018-2019; đăng phát Thể lệ giải để các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên và bạn đọc hưởng ứng, tham gia. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên sáng tác nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao về đề tài này để tham dự giải.

Trong tuyên truyền, cần tập trung vào các nội dung: Công tác tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; phản ánh những thành tựu, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố; phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả của các địa phương, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất, phù hợp với các tiêu chí, quy định của Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ hai, năm 2018-2019 để tham dự. Báo cáo số lượng, danh sách tác phấm báo chí gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 - 2019 về Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 25/6/2019.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t