Triển khai thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị (10:22 24/05/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 139-KH/TU, triển khai thực hiện Kết luận số 46-KL/TW, ngày 19/4/2019, của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy chủ trì, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp thu, hoàn thiện Đề án theo kết luận của Bộ Chính trị; phối hợp các bộ, ngành Trung ương, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Chính phủ trong việc xây dựng, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết. Cụ thể: Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì cùng Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND thành phố, các sở, ban, ngành thành phố và Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) hoàn thiện Đề án theo kết luận của Bộ Chính trị theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hoàn thiện phương án thí điểm không tổ chức HĐND phường ở các quận và thị xã Sơn Tây; UBND phường do UBND quận và thị xã thành lập; cán bộ, công chức phường do Quận ủy, Thị ủy và UBND quận, thị xã tuyển dụng và bổ nhiệm; kiện toàn tổ chức chính quyền gồm HĐND và UBND thành phố, các quận, huyện, thị xã và các xã, thị trấn...; thời gian hoàn thành các nội dung này trong tháng 5/2019.

Đảng đoàn HĐND thành phố xây dựng các nội dung phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa thành phố với các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án. Hoàn thành trong tháng 7/2019. Chỉ đạo rà soát tổ chức bộ máy HĐND thành phố; HĐND các quận, huyện, thị xã và xã, thị trấn của thành phố; đề xuất tổ chức bộ máy và số lượng đại biểu HĐND thành phố, HĐND các quận, huyện, thị xã và các xã, thị trấn để báo cáo Đảng đoàn Quốc hội. Xây dựng, đề xuất các cơ chế giám sát của HĐND thành phố, quận với UBND phường; đổi mới phương thức hoạt động của HĐND thành phố các quận, huyện, thị xã và các xã, thị trấn phù hợp với mô hình tổ chức HĐND khi thực hiện chính quyền đô thị; thời gian hoàn thành trong tháng 6/2019. Cùng Ban cán sự đảng UBND thành phố làm việc, báo cáo với các Ủy ban của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội và các Đoàn Đại biểu Quốc hội trong quá trình xây dựng, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về các nội dung: Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại thành phố bắt đầu từ năm 2021 đến năm 2026 và cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hà Nội đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Ban cán sự đảng UBND thành phố: Chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và Tổ soạn thảo hoàn thiện Đề án theo kết luận của Bộ Chính trị; thời gian hoàn thành trong tháng 5/2019. Chủ trì khởi thảo Nghị quyết của Quốc hội về các nội dung: Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại thành phố bắt đầu từ năm 2021 đến năm 2026 và cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hà Nội đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội để làm việc với các bộ, ngành liên quan và báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ xem xét trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp lần thứ 8 trong tháng 10/2019.

Bên cạnh đó, rà soát 7 nội dung (thuộc 4 lĩnh vực xây dựng - quy hoạch đô thị; nông nghiệp - tài nguyên môi trường; tư pháp; tổ chức bộ máy và CB, CC, VC để xây dựng các nội dung phục vụ việc ban hành các VBQPPL liên quan, nhất là về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND phường khi thí điểm không tổ chức HĐND phường thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành trung ương; thời gian hoàn thành từ tháng 6/2019 đến tháng 7/2019.

Đồng thời, chủ động làm việc, báo cáo với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội và các Đoàn ĐBQH trong quá trình xây dựng Nghị quyết về hai nội dung nêu trên để được Quốc hội thông qua, cũng như trong quá trình xây dựng, phê duyệt các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khi thí điểm không tổ chức HĐND phường ở các quận và thị xã Sơn Tây; các quy định về phân cấp, phân quyền, ủy quyền một số nhiệm vụ, cơ chế, chính sách thuộc thầm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho thành phố Hà Nội. Chủ trì rà soát, xây dựng kế hoạch, đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn đảm bảo tinh gọn; chuẩn bị tốt nguồn lực để thực hiện các nội dung phân cấp, phân quyền, ủy quyền. Xây dựng, đề xuất các nội dung phân cấp, ủy quyền của thành phố cho các quận, huyện, thị và xã, phường, thị trấn để trình Thành ủy xem xét, cho ý kiến về chủ trương và trình HĐND thành phố thông qua theo quy định. Các nội dung này hoàn thành trong tháng 7/2019.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t