Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (12:11 11/05/2019)


HNP - Ngày 7/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 138-KH/TU về thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị "Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân".

Theo đó, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 
Các cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu cấp ủy trong toàn Đảng bộ Thành phố chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” và các văn bản của Trung ương và Thành phố về công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư tại địa phương, đơn vị thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, phương tiện thông tin đại chúng; phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
Trong quá trình tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.
 
Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo đảm trật tự, an toàn cho việc tiếp dân, bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn được phân công phụ trách; Thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức (nếu có) và trụ sở làm việc của người đứng đầu cấp ủy và địa điểm tiếp dân.
 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo người đứng đầu cấp ủy thông báo bằng văn bản đến người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc tiếp nhận để giải quyết hoặc đã chuyển, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết (nêu rõ cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết để người dân biết).
 
Trường hợp nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phức tạp, thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương cần có thêm thời gian xem xét, xử lý thì thời hạn có thể kéo dài, nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.
 
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo do người đứng đầu cấp ủy chuyển, chỉ đạo giải quyết, cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết có văn bản báo cáo người đứng đầu cấp ủy và thông báo bằng văn bản cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết về kết quả tiếp nhận để giải quyết và chỉ đạo giải quyết.
 
Cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp dân, xử lý đơn thư phải có phẩm chất đạo đức, có hiểu biết pháp luật các lĩnh vực nhằm phục vụ có hiệu quả công tác tham mưu và trực tiếp giải quyết vụ việc. Đồng thời, thực hiện tốt các chế độ chính sách để chăm lo, động viên đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
Hàng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy tiến hành sơ, tổng kết việc thực hiện Quy định 11-QĐi/TW và kế hoạch của Thành ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Quá trình sơ kết các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm rõ những vi phạm, có hình thức xử lý nghiêm minh và động viên, khen thưởng kịp thời những, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân tại cơ quan, đơn vị hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật