Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (04:46 05/05/2019)


HNP - Ngày 2/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 136-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, Thành phố triển khai 6 nhiệm vụ nhằm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Khắc phục triệt để tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm, thiếu quyết liệt của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức và các cấp, các ngành, trong đó có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp, từng ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố; coi đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước. Nghiêm túc chỉ đạo thực hiện việc đánh giá trong các dịp sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các cấp ủy, tổ chức đảng; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ này.

Cùng với đó, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, có nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện tới cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình của đơn vị là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hằng năm.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các cơ quan đoàn thể, các hội, hiệp hội có chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh các hoạt động tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phối hợp với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật