Triển khai kế hoạch về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (21:38 29/04/2019)


HNP - Ngày 25/4, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 135-KH/TU, triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Theo kế hoạch, về trách nhiệm của các cấp ủy trong việc tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và hành động: Tổ chức học tập quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW thực sự nghiêm túc, có hiệu quả để nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên; khi triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW cần tiếp tục tuyên truyền thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016, của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương”; Nghị định số 157/2007NĐ-CP của Chính phủ về “Quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành công vụ”; Hướng dẫn 02-HD/TU ngày 9/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đồng thời, từng cán bộ, đảng viên phải nghiêm khắc với bản thân, kiên quyết chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thông qua 82 biểu hiện cụ thể được nêu trong Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018, của Ban Tổ chức Trung ương về “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Về trách nhiệm của các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị các cấp: Tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị các cấp trong triển khai và chỉ đạo thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Coi đây vừa là mục tiêu yêu cầu, vừa là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách phải được tiến hành thường xuyên của mỗi đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp trong toàn Đảng bộ.

Mỗi cán bộ chủ chốt, trước hết là các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị các cấp cần có chương trình hành động cụ thể thực hiện trách nhiệm nêu gương của mình. Phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, chủ động, tích cực sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng.

Hằng năm, bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị gương mẫu cam kết rèn luyện, phấn đấu nêu gương sáng, tiêu biểu về trách nhiệm thực hiện nhi