Quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội (21:30 29/04/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1907-TB/TU truyền đạt kết luận Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và 9 tháng cuối năm 2019, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và cán bộ, đảng viên, nhân dân cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, sát thực tiễn, hiệu quả, thiết thực; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp; chú trọng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua thiết thực kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình"; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, xây dựng và triển khai kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Đại hội lần thứ XIII của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định. Chú trọng làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo chất lượng, khách quan và công tâm. Chủ động công tác xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp. Thực hiện tốt Chương trình số 20 về nghiên cứu khoa học trọng điểm của thành phố, làm cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

Tập trung các giải pháp củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém theo tinh thần Nghị quyết số 15; tăng cường chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp theo Chỉ thị 15; không để phát sinh thành điểm nóng về khiếu kiện và phức tạp về an ninh trật tự. Chỉ đạo triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và thi tuyển công chức, viên chức khối các cơ quan chính quyền, đảm bảo nghiêm túc, minh bạch, công khai, công bằng, chất lượng và đúng quy định. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cấp thành phố, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả; rà soát, đánh giá thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của thành phố gắn với thực hiện các kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác giữa nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó hoàn thành để có giải pháp quyết liệt thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và 8 chương trình công tác đã đề ra.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, tập trung hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị và kế hoạch trình Chính phủ, Quốc hội để ban hành nghị quyết theo kết luận của Bộ Chính trị. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 29/11/2018 của Thành ủy và các nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc và các hạn chế, khuyết điểm của năm 2018.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo; điều hành thu, chi ngân sách linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 tăng 7,5% trở lên. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư XDCB, đặc biệt là các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch trên địa bàn; các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn, các dự án xử lý nước thải; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; hoàn thành các công việc liên quan để vận hành tuyến đường sắt đô thị Hà Đông - Cát Linh. Chủ động và thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai, lũ lụt; thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội theo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy, lan tỏa và làm thấm sâu hơn nữa 2 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung phòng, chống thiên tai, dịch bệnh khi bước vào giai đoạn thời tiết nắng nóng, mưa nhiều. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc dân sinh (cung cấp điện, nước sạch...); bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục tăng tỷ lệ người dân sử dụng trực tiếp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của đội ngũ VB, CC,VC, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực thi công vụ. Chỉ đạo tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác phát triển của Thủ đô Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong nước, trong khu vực và trên thế giới.

Thành ủy cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo báo cáo, kế hoạch, do Ban Thường vụ Thành ủy trình Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVI); Giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác cán bộ, trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, quyết định chuẩn y kết quả bầu chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định.

Đối với Báo cáo về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 để thực hiện dự án mở rộng điểm thông quan nội địa xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm: Thành ủy đồng ý về chủ trương để Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các bước điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định tại Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có liên quan...


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật