Chuẩn bị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí (14:30 23/04/2019)


HNP - Ngày 18/4, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU về Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 21/01/2014, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí.

Kế hoạch nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí trong giai đoạn 5 năm (2014-2019); đồng thời, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU trong thời gian tới; Thông qua sơ kết góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí.

Việc tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU cần được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, thiết thực, hiệu quà, tránh hình thức, lãng phí. 

Nội dung, số liệu thống kê xây dựng báo cáo tính từ khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 21/01/2014 đến ngày 31/3/2019; Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản, cơ chế chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí.

Nhận thức, vai trò, trách nhiệm và công tác phối hợp của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 25- CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc; rút ra bài học kinh nghiệm; chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong thời gian tới; Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí trong thời gian tới.

Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố xây dựng báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội (theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 và của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chỉ thị 25-CT/TU ngày 21/01/2014).

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU.

Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU; báo cáo gửi về Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) để tổng hợp.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật