Hoàn thành báo cáo sơ kết 5 năm về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (09:51 19/04/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 1822-CV/BTGTU, ban hành ngày 17/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các sở, ngành, Đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Thường trực Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, các cơ quan báo chí thành phố nâng cao chất lượng và tiến độ báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Công văn nêu rõ, thực hiện Kết luận của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra Trung ương và chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại Hội nghị kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 12/4/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW.

Theo đó, về nội dung báo cáo: Cần tập trung đánh giá thực chất, khách quan kết quả, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, dự báo tình hình, phương hướng (đảm bảo tính khái quát cao), nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp gắn với thực tế của từng địa phương, nhiệm vụ của đơn vị theo đề cương hướng dẫn sơ kết (đã gửi kèm theo Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 3/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy).

Yêu cầu xây dựng các bảng biểu thống kê số liệu liên quan tới kết quả đạt được trong 5 năm triển khai thực hiện như: Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; các đề tài, đề án, dự án, chương trình; các nguồn lực phát triển (cán bộ làm công tác văn hóa, các nghệ nhân, nghệ sỹ; hệ thống di sản văn hóa, thiết chế văn hóa, công trình; sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật; đầu tư ngân sách, các nguồn lực xã hội hóa; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về: Trùng tu, tôn tạo di tích, nghệ thuật biểu diễn, văn hóa phẩm độc hại, quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thống kê các hội, câu lạc bộ văn học nghệ thuật quần chúng...). Đồng thời, xác định báo cáo sơ kết Nghị quyết 33-NQ/TW là nội dung quan trọng phục vụ thiết thực và hiệu quả việc xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ của địa phương nhiệm kỳ tới.

Về tiến độ hoàn thành báo cáo, trước ngày 30/4/2019. Các địa phương, đơn vị gửi báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về Ban Tuyên giáo Thành ủy để tổng hợp, tham mưu với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành sơ kết cấp thành phố và phục vụ cho văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật