Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (09:44 19/04/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 130-KH/TU, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019, của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Theo kế hoạch, sẽ quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố đến chi bộ về nội dung của Chỉ thị số 28-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Nội dung của chỉ thị là một trong những nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, kết quả thực hiện Chỉ thị là một trong các tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng hằng năm. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị, kịp thời biểu dương những tổ chức đảng, đảng viên làm tốt, đồng thời, xử lý trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp nếu thực hiện không nghiêm túc để xảy ra các sai phạm.

Ở các tổ chức đảng có hạn chế về công tác kết nạp đảng viên, cấp ủy phải xây dựng nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên phù hợp với đặc điểm tình hình; cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên có thể xây dựng hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cao hơn quy định chung của Điều lệ Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy để phù hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 9/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội”. Tập trung bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú có đủ tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên trong độ tuổi Đoàn thanh niên, quần chúng ưu tú ở địa bàn dân cư; công nhân trực tiếp lao động ở các doanh nghiệp, tầng lớp trí thức, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp đảng; việc đánh giá nhận thức về Đảng cuối khóa học phải đảm bảo đúng thực chất.

Cấp ủy có thẩm quyền ủy quyền cho đảng ủy cơ sở quyền quyết định kết nạp đảng viên và thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên phải hướng dẫn, quy định rõ trách nhiệm cụ thể và thường xuyên tiến hành kiểm tra, nếu thấy đảng ủy cơ sở được ủy quyền không làm tốt nhiệm vụ theo quy định thì thu hồi quyết định đã ủy quyền.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tăng cường việc kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt Đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí. Định kỳ 6 tháng, cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phải tiến hành kiểm tra các chi bộ việc thực hiện quy định về sinh hoạt Đảng và quản lý đảng viên; thông báo kết quả kiểm tra, yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của đảng viên; bảo vệ đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực, đồng thời phát hiện đảng viên vi phạm tư cách đảng viên, thiếu gương mẫu trong chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đảm bảo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao trách nhiệm vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu trong sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ thành phố trước mắt từ nay đến ngày 19/5/2019 tiến hành đợt rà soát đội ngũ đảng viên, sau đó đưa vào hoạt động thường xuyên của các tổ chức đảng, cụ thể: Làm rõ lý do những đảng viên “Không hoàn thành nhiệm vụ”, đánh giá mức độ tiến bộ sau khi được chi bộ giáo dục, giúp đỡ; những đảng viên đã chuyển sinh hoạt Đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, tự ý bỏ sinh hoạt đảng, không chấp hành nghị quyết và sự phân công nhiệm vụ của tổ chức đảng; tiến hành chọn lọc và đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách do vi phạm quy định Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp; thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm đúng quy định của Trung ương và Thành ủy; phát hiện, xem xét nghiêm túc, xử lý kỷ luật và kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật