Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Văn phòng Thành ủy (09:33 19/04/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 6074-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, chức năng của Văn phòng Thành ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, thẩm định đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; là đầu mối giúp Thường trực Thành ủy xử lý công việc hằng ngày.

Là đại diện chủ sở hữu tài sản của Thành ủy; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của Thành ủy và các cơ quan trực thuộc Thành ủy; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện và tổ chức phục vụ cho hoạt động của Thành ủy và các ban Đảng Thành ủy theo phân công, phân cấp.

Văn phòng Thành ủy có các nhiệm vụ sau: Về nghiên cứu, đề xuất và thực hiện: Nghiên cứu, đề xuất và giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tổ chức thực hiện chương trình công tác; xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; sắp xếp chương trình công tác của đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư và một số hoạt động của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy theo quy chế làm việc và chương trình công tác; thực hiện công tác đối ngoại của Thành ủy; phối hợp và điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; chủ trì, phối hợp tham mưu và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trong các cơ quan đảng thành phố.

Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Thành ủy và hoạt động của các cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan trực thuộc Thành ủy. Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Thực hiện công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Thành ủy; chế độ cung cấp thông tin cho cấp ủy viên và các tổ chức. Giúp Thành ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi của Thành ủy và các ban Đảng Thành ủy; quản lý, khai thác mạng cơ yếu của Thành ủy. Tổ chức quản lý, khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ thành phố. Quản lý, tổ chức khai thác tài liệu Phòng Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc thẩm quyền thu thập của lưu trữ lịch sử Đảng bộ Thành phố, bao gồm tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp Thành phố và các quận, huyện, thị xã.

Trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách đảng; hành chính, quản trị, tài vụ phục vụ hoạt động của cấp ủy và các ban Đảng Thành ủy. Thực hiện xét duyệt quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán trực thuộc Thành ủy; kiểm tra thu, chi đảng phí đối với các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, phương tiện trang thiết bị cho hoạt động của Thành ủy và các ban Đảng Thành ủy; đồng thời, bảo đảm tài chính và cơ sở vật chất khác cho các cơ quan trực thuộc Thành ủy theo phân công, phân cấp.

Tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố; chủ trì phục vụ hội nghị Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và các hội nghị do Thường trực Thành ủy triệu tập, các cuộc làm việc của đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác văn phòng cấp ủy của Đảng bộ thành phố.

Về hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính, quản lý tài sản của Đảng cho các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy và văn phòng cấp ủy cấp dưới; nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố theo quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng; ứng dụng CNTT, nghiệp vụ công tác cơ yếu cho văn phòng cấp ủy cấp dưới và các cơ quan đảng trực thuộc Thành ủy. Thực hiện kiểm tra, giám sát về nghiệp vụ văn phòng và công tác tài chính - kế toán ở các đảng bộ và tổ chức trực thuộc Thành ủy. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Về thẩm định, thẩm tra: Đề án, văn bản (trừ văn bản về công tác tổ chức cán bộ) của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản. Nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và các lĩnh vực khác theo sự phân công của Thường trực Thành ủy trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.

Về Phối hợp: Phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng một số đề án, văn bản, chương trình hành động do Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao; biên tập hoặc thẩm định văn bản trước khi Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy ban hành. Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Thành ủy theo phân cấp.

Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Thành ủy để tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Trung ương và của Thành ủy về công tác xây dựng đảng; về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Thành ủy. Phối hợp với cơ quan chức năng nhà nước trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện dự án cho các cơ quan đảng theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy giúp Thường trực Thành ủy tổ chức tiếp công dân.

Về thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao: Chỉ đạo, tổ chức hoạt động và quản lý khai thác có hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có của Thành ủy, là đại diện chủ sở hữu các nguồn vốn thuộc sở hữu của Thành ủy trong các doanh nghiệp để tăng nguồn thu cho ngân sách Đảng phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, bảo vệ an toàn tuyệt đối trụ sở làm việc của Thành ủy. Vận hành, tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh đến đường dây nóng của Thành ủy. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.

Về Tổ chức, bộ máy, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy gồm Chánh Văn phòng và từ 3 đến 4 đồng chí Phó Chánh Văn phòng. Các đơn vị trực thuộc, gồm 6 phòng: Phòng Tổng hợp; Phòng Kinh tế; Phòng Hành chính - Lưu trữ; Phòng Quản trị; Phòng Tài chính đảng; Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin.

Các doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong quy định này cũng nêu rõ mối quan hệ công tác của Văn phòng Thành ủy.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật