Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy (09:39 19/04/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 6077-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan tham mưu của Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ thành phố. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành ủy.

Trong quy định này nêu rõ nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy gồm Trưởng ban và từ 3 đến 4 đồng chí Phó Trưởng ban. Các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy gồm 7 phòng: Văn phòng; Phòng Tuyên truyền - Tổng hợp; Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; Phòng Báo chí - Xuất bản; Phòng Khoa giáo; Phòng Văn hóa - Văn nghệ; Phòng Dư luận xã hội.

Về mối quan hệ công tác với Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc ở Trung ương: Ban Tuyên giáo Thành ủy chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi mặt của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy; thực hiện chế độ báo cáo và tham mưu đề xuất các vấn đề thuộc trách nhiệm của lĩnh vực được phân công với Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy.

Ban Tuyên giáo Thành ủy định kỳ báo cáo công tác với các cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.

Với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố: Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với Thường trực HĐND và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố là quan hệ phối hợp. Khi triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu có gắn với công tác quản lý nhà nước, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Thường trực HĐND và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; các sở, ban, ngành thuộc HĐND, UBND thành phố để tạo điều kiện, hỗ trợ cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các kỳ họp HĐND và UBND thành phố bàn chủ trương, quyết định, chính sách, chế độ,... có liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy được tham dự, tham gia ý kiến. Những nội dung cần thiết, lãnh đạo Ban làm việc trực tiếp với Thường trực HĐND và Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố để phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo quy định và theo phân cấp.

Với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố: Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố là quan hệ phối hợp và chỉ đạo. Trong phạm vi lĩnh vực công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, Thành ủy. Phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế và kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được Thành uỷ giao.

Với ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành thành phố: Đối với ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành của thành phố là mối quan hệ chỉ đạo về nội dung và nghiệp vụ công tác chính trị tư tưởng, tuyên giáo. Các sở, ngành, cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ về Ban Tuyên giáo Thành ủy những vấn đề liên quan đến công tác chính trị tư tưởng, tuyên giáo.

Với cấp ủy và các ban tham mưu giúp việc của cấp ủy cấp dưới: Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với cấp ủy trực thuộc Thành ủy là quan hệ phối hợp, trao đổi, hướng dẫn, góp ý trong thực hiện về công tác chuyên môn và công tác cán bộ theo phân cấp. Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trực thuộc Thành ủy là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công về chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật