Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy (09:40 19/04/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 6078-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy.

Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị thành phố. Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng, tuyển dụng, nâng ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức của Thành ủy theo phân cấp.

Quy định này cũng nêu rõ nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Thành ủy. Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy gồm trưởng Ban và từ 3 đến 4 đồng chí phó trưởng ban; không bao gồm 1 đồng chí Phó Trưởng ban kiêm nhiệm là Giám đốc Sở Nội vụ thành phố. Các đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức Thành ủy gồm 6 phòng: Phòng Tổ chức, cán bộ; Phòng Tổ chức đảng - đảng viên; Phòng Chính sách cán bộ; Phòng quận, huyện, thị; Phòng Ban, ngành, sở và Đảng bộ trực thuộc; Văn phòng Ban.

Về mối quan hệ công tác với Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc ở Trung ương: Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi mặt của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy; thực hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và đề xuất các vấn đề thuộc trách nhiệm của lĩnh vực được phân công với Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy. Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội định kỳ báo cáo công tác với các cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.

Với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố: Quan hệ giữa Ban Tổ chức Thành ủy với Thường trực HĐND và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố là quan hệ phối hợp. Khi triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu có gắn với công tác quản lý nhà nước, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Thường trực HĐND và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố tạo điều kiện hỗ trợ để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các kỳ họp HĐND và UBND thành phố bàn chủ trương, quyết định, chính sách, chế độ có liên quan đến lĩnh vực tổ chức, cán bộ, biên chế Ban Tổ chức Thành ủy được tham dự, tham gia ý kiến. Những nội dung cần thiết, lãnh đạo Ban làm việc trực tiếp với Thường trực HĐND và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố để phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo quy định và theo phân cấp.

Với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố: Quan hệ giữa Ban Tổ chức Thành ủy với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố là quan hệ phối hợp và chỉ đạo. Trong phạm vi lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, biên chế Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế của Trung ương, Thành ủy. Phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế và kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được Thành ủy giao.

Với ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành thành phố: Đối với ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành của thành phố là mối quan hệ phối hợp và chỉ đạo về công tác tổ chức cán bộ theo phân công và phân cấp. Các sở, ban, ngành, cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ về Ban Tổ chức những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ theo phân công và phân cấp về quản lý cán bộ.

Với cấp ủy và các ban tham mưu giúp việc của cấp ủy cấp dưới: Quan hệ giữa Ban Tổ chức Thành ủy với cấp ủy trực thuộc Thành ủy là quan hệ phối hợp, trao đổi hướng dẫn trong việc thực hiện về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ theo phân cấp. Quan hệ giữa Ban Tổ chức Thành ủy với các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trực thuộc Thành ủy là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công về chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t