Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát triển toàn diện, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương (20:38 14/04/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1886-TB/TU truyền đạt Kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Tọa đàm “Nữ trí thức Hà Nội tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030”.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Thành phố luôn trân trọng, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên địa bàn Thủ đô. Nhiều mô hình mới, cách làm hay của chị em phụ nữ được nhân rộng, có tác dụng thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của hội viên phụ nữ nói chung và nữ trí thức Hà Nội nói riêng tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quan tâm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về vai trò và vị trí quan trọng của phụ nữ đối với sự ổn định, phát triển của gia đình và xã hội. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng NTM, nhằm phổ biến sâu rộng các tiêu chí của NTM để mọi người nhận thức và tự giác thực hiện. Xây dựng chương trình cụ thể, lựa chọn, hướng dẫn hội viên phụ nữ xây dựng một số mô hình điểm về chăn nuôi, trồng trọt có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; tổ chức các hội thi, tuyên truyền, tìm hiểu về xây dựng NTM, tìm hiểu pháp luật,... Chủ trì, phối hợp tổ chức các buổi tập huấn kiến thức, kỹ năng (nuôi dạy, quản lý, giáo dục con em; phòng, chống suy dinh dưỡng và các loại dịch bệnh; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bạo lực gia đình,... phổ biến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, kiến thức vệ sinh ATTP...) gắn với tuyên truyền chủ trương xây dựng NTM, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chị em phụ nữ, phát huy tác dụng lan tỏa trong cộng đồng.

Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ; khai thác có hiệu quả các nguồn vốn vay; tích cực triển khai thực hiện các chương trình dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, giúp đỡ hội viên giảm nghèo, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của chị em. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ, nâng cao trình độ dân trí nói chung, trình độ văn hóa và hiểu biết xã hội của người phụ nữ nông thôn nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát triển toàn diện, chủ động tham gia xây dựng NTM, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương, Thủ đô và đất nước.

Tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ gương mẫu tham gia đóng góp công sức, tiền của để xây dựng, tu sửa, nâng cấp, làm đẹp thêm hệ thống đường giao thông thôn, xóm, các công trình nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, bảo vệ môi trường, thực hiện các tiêu chí về nhà ở, khu dân cư, ủng hộ, giúp đỡ cho phụ nữ nghèo... Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, xã hội; giữ gìn bản sắc vă