Tăng cường đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ, phục vụ cho các hoạt động thử nghiệm kết quả nghiên cứu và các dịch vụ KH&CN (20:47 14/04/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1875-TB/TU truyền đạt Kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Để góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, cần đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng KH&CN vào cuộc sống trong thời gian tới. Phát huy những kết quả đã đạt được, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, tích cực đổi mới tư duy trong tổ chức thực hiện, Sở KH&CN cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

Đảng ủy Sở KH&CN cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3814-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá CB, CC,VC; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các bộ phận chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ CC, VC có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, chắc nghiệp vụ; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của CB, CC để phục vụ tốt hơn nữa doanh nghiệp và người dân.

Phát huy vai trò là Cơ quan Thường trực Chương trình 20-CTr/TU của Thành ủy, tiếp tục chủ động tham mưu triển khai tốt 8 nhiệm vụ trong Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội, đảm bảo chất lượng, tiến độ; bám sát lộ trình, tiến độ theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo và Thông báo kết luận của Ban Chủ nhiệm ngày 26/02/2019 để đôn đốc, phối hợp với các đơn vị liên quan, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc được giao; quyết tâm hoàn thành và tổ chức nghiệm thu trong tháng 9/2019, phục vụ tốt nhất cho việc xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Thực hiện tốt việc rà soát các cơ chế, chính sách, VBQPPL để tham mưu Thành phố thay thế, sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách mới về KH&CN, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, thiết thực. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để khai thác, sử dụng và phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức hùng hậu hiện có trên địa bàn Thành phố, phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT-XH của Thủ đô. Tăng cường đầu tư tiềm lực KH&CN, phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm kết quả nghiên cứu và các dịch vụ KH&CN.

Tập trung nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo cách thức quản lý, điều hành và đề xuất các giải pháp để từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động KH&CN, trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương thức xây dựng, triển khai kế hoạch KH&CN, cơ chế quản lý tài chính,... để nâng cao hiệu quả của hoạt động KH&CN. Gắn hoạt động KH&CN với yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là với nhu cầu của thị trường, của các doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp là trung tâm để phát triển khoa học; nâng cao tỷ lệ ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh. Quyết tâm đi đầu trong việc ứng dụng các nghiên cứu KH&CN và việc xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

Việc triển khai các hoạt động nghiên cứu cần gắn với các Chương trình công tác của Thành ủy và yêu cầu thực tiễn. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN để tạo ra sản phẩm ứng dụng hiệu quả trong cuộc sống. Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, thẩm định, đánh giá trình độ công nghệ; hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu và đổi mới công nghệ. Tập trung thúc đẩy bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, phát triển và khai thác tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường các hoạt động kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 14.000 và ISO 22.000 cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Làm tốt công tác phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố, các cơ quan Trung ương và các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước và các trường đại học để tiếp cận, nắm bắt, chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN mới, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, cơ khí, điện tử, công nghệ xử lý rác thải, công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường vào sản xuất, đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Thực hiện tốt các giải pháp thu để triển khai theo quy định.

Đối với các kiên nghị đề xuất thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Sở KH&CN: Sở cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố để xem xét, quyết định theo quy định.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật