Chuẩn bị tổng kết 15 năm về công tác dân tộc (09:06 02/04/2019)


HNP - Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 126-KH/TU, triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX gắn với Kết luận số 57-KL/TW ngày 3/11/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc”.

Theo đó, sẽ đánh giá tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết: Việc quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về công tác dân tộc; việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết thông qua đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cấp bách. Phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. Những đề xuất, kiến nghị đối với Trung ương và Thành phố về tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thành ủy yêu cầu, việc tổng kết phải được tiến hành trên cơ sở kế thừa kết quả báo cáo đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Trung ương; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/10/2011 của Thành ủy và một số báo cáo có liên quan, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian. Đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương và cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị; đồng thời, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở về việc thực Nghị quyết.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t