Chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” (21:28 28/03/2019)


HNP - Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124-KH/TU, triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo kế hoạch, đối với cấp huyện, xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết của địa phương, báo cáo Thành ủy; đồng gửi cơ quan Thường trực BCĐ Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể thành phố trước ngày 10/4/2019 để tổng hợp.

Đối với cấp thành phố: Đảng đoàn HĐND thành phố, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết, báo cáo Thành ủy; đồng gửi cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể thành phố trước ngày 10/4/2019 để tổng hợp.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố: Chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo của Thành ủy tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết, báo cáo Thành ủy trước ngày 20/4/2019. Chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố hướng dẫn, đôn đốc việc tổng kết Nghị quyết tại các quận, huyện, thị xã. Làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trung ương về khảo sát tại thành phố. Chủ trì tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị của Thành ủy tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết trong tháng 4/2019.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền trong quá trình tiến hành tổng kết Nghị quyết.

Văn phòng Thành ủy phối hợp với các ban Đảng của Thành ủy và các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc việc tổng kết Nghị quyết ở các quận, huyện, thị ủy. Phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị của Thành ủy tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết.

Thành ủy yêu cầu, việc tổng kết Nphị quyết phải tiến hành một cách toàn diện, nghiêm túc từ cấp huyện đến thành phố; quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các cấp các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

Việc tổng kết Nghị quyết phải bảo đảm thực chất, tránh hình thức, từ đó, nâng cao nhận thức của xã hội, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, từng bước khắc phục được những bất cập; đồng thời, đưa ra được phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t