Chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (14:39 28/03/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122-KH/TU, triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 1/7/2014, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”.

Theo đó, Thành ủy chỉ đạo đánh giá kết quả công tác phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản, các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thị trường, cơ chế tài chính và đầu tư, chính sách cán bộ, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị; đánh giá nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến công tác ứng dụng, phát triển CNTT; các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hệ thống chỉ tiêu đánh giá.

Bên cạnh đó, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp công tác ứng dụng, phát triển CNTT tại địa phương, đánh giá những kết quả đạt được; những hạn chế, yếu kém theo từng nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết (trong đó cần liên hệ với việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy; kế hoạch thực hiện của UBND thành phố; Chương trình ứng dụng CNTT, công tác CCHC của thành phố, nhất là việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4). Đồng thời, rút ra bài học, kinh nghiệm và nguyên nhân; chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Đề ra những giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36- NQ/TW trong thời gian tới. Những đề xuất, kiến nghị của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với Trung ương và thành phố về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Cấp thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị ủy không tổ chức hội nghị sơ kết; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình thực tiễn, xây dựng báo cáo sơ kết. Cụ thể, các quận, huyện, thị ủy: Ban Thường vụ cấp uỷ các quận, huyện, thị ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy ban hành.

Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng báo cáo sơ kết của cơ quan, đơn vị.

Thành phố không tổ chức hội nghị sơ kết; giao Ban cán sự đảng UBND thành phố tham mưu xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW và báo cáo tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t