Đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (14:42 28/03/2019)


HNP - Ngày 26/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 77-HD/BTGTU về báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, các cơ quan báo chí thành phố tập trung tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị về việc quán triệt triển khai và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, địa phương...

Quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng. Tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm từ mô hình mới, cách làm hiệu quả qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm, tổ chức tuyên truyền cao điểm vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm Ngày Quốc khánh và ngày mất của Bác Hồ; tổ chức một số chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu cấp thành phố để tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Năm 2019, tập trung tuyên truyền sâu, đậm, sinh động về chủ đề kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Thông qua tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực công tác và trong đời sống xã hội. Cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tiêp tục triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t