Phát triển du lịch Thủ đô trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố (13:49 26/03/2019)


HNP - Ngày 22/3, Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 1732-TB/TU nêu kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Du lịch.

Theo đó, Sở Du lịch cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Báo cáo tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu còn thấp hoặc khó hoàn thành của nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong lĩnh vực du lịch. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII về tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; chủ đề công tác năm của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” gắn với Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”.

Làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về du lịch, nâng cao tính chủ động trong công tác nghiên cứu, tham mưu và phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách để phát triển du lịch, nhất là các cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Tập trung đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực du lịch, tích cực sử dụng ứng dụng dịch vụ công mức độ 3,4; ứng dụng CNTT trong điều hành, xử lý và giải quyết công việc, số hóa các dữ liệu thông tin du lịch, triển khai có hiệu quả các nội dung của Đề án Du lịch thông minh. Đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực du lịch; các hoạt động hỗ trợ, tư vấn khách du lịch. Chú trọng tuyên truyền và triển khai nếp ứng xử văn minh khi tham gia các hoạt động du lịch ở Hà Nội. Chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị thực hiện việc điều tra, khảo sát, phân tích, đánh g