Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh (05:55 21/03/2019)


HNP - Ngày 18/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 142-KH/BTGTU về Triển khai thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khoá XVI) về “Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” năm 2019.

Theo đó, công tác triển khai có lộ trình cụ thể; tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Cụ thể: Triển khai Đề án “Đánh giá, đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế".

Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai quyết định số 15-QĐ/BCĐ ngày 22/11/2018 của BCĐ Chương trình 04 về phê duyệt Đề án “Đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Tổ chức Hội thảo, tọa đàm về việc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chuyên đề của ngành công nghiệp văn hóa giàu tiềm năng, thế mạnh nhằm góp phần xác định trọng tâm hay lựa chọn mô hình “thí điểm” phát triển trên địa bàn Thủ đô; Tổ chức tuyên truyền cho đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô về việc triển khai thực hiện Đề án.

Tập trung triển khai tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện 02 Quy tắc ứng xử... gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ứng xử văn hóa và đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực trên địa bàn Thủ đô.

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức rà soát, đánh giá các mô hình, cách làm hay trong hoạt động triển khai xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện 02 Quy tắc ứng xử để triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên toàn thành phố; Phối hợp Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội trong triển khai thực hiện giáo dục, xây dựng nếp ứng xử văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực học đường; Phối hợp, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung, đưa vào bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” các nội dung giảng dạy về Quy tắc ứng xử, Luật An toàn giao thông, phòng chống hành vi bạo lực...

Tổ chức Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - năm 2019.

Chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố (Sở Thông tin và Truyền thông) đặt hàng, định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí Trung ương ký kết hợp đồng tuyên truyền với Hà Nội; Tổ chức các hội nghị tuyên truyền tới đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức; thông tin định hướng tại hội nghị, thông tin báo chí định kỳ của Thành ủy tới đội ngũ phóng viên báo chí Trung ương và Hà Nội...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t