Nhân rộng và biểu dương các gương điển hình về cải cách hành chính (10:25 19/03/2019)


HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về đẩy mạnh CCHC tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC giai đoạn 2016-2020 vừa ban hành Kế hoạch số 07-KH/BCĐ về công tác năm 2019.

Theo đó, Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó, tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác CCHC; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao về quan điểm, nội dung, cách làm giữa cấp ủy và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung CCHC.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt các chương trình, kế hoạch, văn bản về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, CB, CC, VC và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, các nhiệm vụ của công tác CCHC trong năm 2019.

Triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2019 của UBND Thành phố gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019. Đồng thời, tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và đảm bảo chất lượng.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các TTHC để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch; tham mưu để hoàn thiện và mở rộng quy chế liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

Xây dựng và tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), văn bản chỉ đạo điều hành đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả và thống nhất với hệ thống văn bản của Trung ương, Thành phố.

Nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC gắn với việc thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố; phát hiện, nêu gương, kịp thời khen thưởng và nhân rộng các điển hình tốt trong công tác CCHC.

Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra theo hướng đột xuất, không báo trước; tổ chức tốt công tác tiếp nhận và xử lý các góp ý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, TTHC và quá trình giải quyết TTHC của đội ngũ CB, CC, VC.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t