Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp TP (10:15 19/03/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông tri số 16-TT/TU về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ III năm 2019.

Theo đó, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện công tác dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội: Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô; tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong nhiệm kỳ 2014-2019 nói chung và năm 2019 nói riêng, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô, các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước.

Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội theo Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam; nghiêm túc tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân tộc đảm bảo khoa học, thực chất; khẳng định kết quả đạt được, nêu rõ hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; từ đó, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc của từng địa phương và toàn Thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. Tổ chức đại hội trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Thời gian tổ chức đại hội cấp huyện hoàn thành trước ngày 30/6/2019; cấp Thành phố hoàn thành trước ngày 30/11/2019.

Việc giới thiệu đại biểu tham dự đại hội các cấp phải được lựa chọn, suy tôn từ cơ sở, đảm bảo thực sự tiêu biểu, đại diện cho các dân tộc thiểu số thuộc mọi thành phần, lĩnh vực của đời sống xã hội và phải có đủ đại diện các dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn nơi tổ chức Đại hội. Việc bình chọn, xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật phải đúng quy định, đảm bảo tiêu chuẩn, đồng thời, có tác dụng khích lệ, động viên, tạo được động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Ban Cán sự đảng UBND TP thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp Thành phố, do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban; thành viên gồm lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan; Ban Dân tộc Thành phố là cơ quan thường trực tham mưu giúp Ban Chỉ đạo TP chỉ đạo việc triển khai tổ chức Đại hội đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thành lập ban chỉ đạo đại hội cấp huyện, do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, thành viên gồm lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, gắn với tuyên truyền về kết quả thực hiện chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước và Thành phố, kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 31/10/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2015” và thành tựu trong công tác dân tộc của Thành phố sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t