Kết luận Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy (15:11 25/02/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 1686-TB/TU về Kết luận Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, quý IV/2018.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm sạch, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm; Hình thành các chuỗi liên kết, các nhãn mác, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản trên cơ sở phát triển mạnh các hình thức hợp tác, liên kết giữa hộ gia đình với các tổ chức tín dụng, tổ chức khoa học, công nghệ và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực của ngành nông nghiệp từ Thành phố đến cơ sở. Tiếp tục chú trọng, tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; Triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp; triển khai thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (Chương trình OCOP) đảm bảo đạt yêu cầu, hiệu quả.

Triển khai thực hiện kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”.

Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân về mục tiêu, phương châm, cách làm trong xây dựng NTM. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng NTM; vận động các quận tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các huyện ngoại thành xây dựng NTM.

Huy động và sử dụng các nguồn lực hiệu quả; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019 để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019. Năm 2019 phấn đấu có từ 30 xã trở lên đạt chuẩn NTM, 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thị xã Sơn Tây và từ 01 đến 02 huyện đạt chuẩn NTM.

Các sở, ban, ngành Thành phố tiếp tục rà soát, tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình; tiếp tục rà soát các quy định, cơ chế chính sách của Trung ương và Thành phố; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn; có chính sách thu hút, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí NTMở các huyện và các xã đã đạt chuẩn NTM. Các huyện, thị xã triển khai xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020.

Các huyện Gia Lâm, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây khẩn trương thực hiện đạt tiêu chí NTM, hoàn thiện hồ sơ trình UBND Thành phố xem xét, để trình Ban Chỉ đạo Trung ương thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn NTM, thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch và đề án xây dựng NTM của các xã theo Thông tư số 02/2017/TT-BXD, ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2019. Tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho các hộ nông dân; Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe, công tác phòng chống dịch bệnh... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình của Thành phố về giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến để tăng nhanh năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Phát triển và mở rộng các khu, cụm công nghiệp và làng nghề để giải quyết việc làm cho nông dân, thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn. Phát triển hệ thống dịch vụ để tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t