Phối hợp tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (14:38 15/02/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1116-CV/TU về tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng từ Thành phố đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả nổi bật; chú trọng biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình; tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm tạo sức lan tỏa, thu hút cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực tham gia CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Việc tổng kết cần đánh giá thực chất, toàn diện kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 16/7/2014 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn Thành phố và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố liên quan đến CVĐ.

Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Thành phố tích cực phối hợp, tạo điều kiện để Ban chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp - Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ.

Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Thành phố bám sát Kế hoạch số 653/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 19/10/2018 của Ban chỉ đạo Trung ương CVĐ xây dựng kế hoạch tổng kết của Thành phố; chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo theo quy định; phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Văn phòng Thành ủy triển khai và đôn đốc việc tổng kết tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Báo cáo tổng kết cần làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả của CVĐ trong giai đoạn mới.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t