Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 (07:46 24/01/2019)


HNP - Ngày 22/01, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU, triển khai tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Theo đó, nội dung tuyên truyền làm rõ kết quả đạt được trên các mặt: Hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch... Bên cạnh phản ánh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền cần làm rõ những khó khăn, thách thức, những khuyết điểm, hạn chế và phương hướng khắc phục. Tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 đã nêu trong Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa Xll, Nghị quyết số 69/2018/QH14, ngày 8/11/2018 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Phân tích tình hình bối cảnh trong nước và thế giới năm 2019, những thuận lợi và khó khăn tác động trước mắt và lâu dài đến nền kinh tế nước ta. Phản ánh toàn diện các mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu đã đề ra với quyết tâm cao nhất...

Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, đặc biệt là những nghị quyết ban hành trong năm 2018 và nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) năm 2019. Tuyên truyền nội dung các kỳ họp của Quốc hội; các phiên họp thường kỳ Chính phủ; thông tin về các nghị quyết, luật mới được Quốc hội thông qua và các chính sách mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Tuyên truyền thực hiện những chính sách, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi truờng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam, nâng cao trình độ phát triển của nền kinh tế; kết quả thực hiện cải cách Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) để đánh giá chất lượng và năng lực quản lý kinh tế của các tỉnh, thành phố. Tuyên truyền về hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, phản ánh thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, việc làm, y tế, các chính sách về an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bài trừ các tệ nạn xã hội; an toàn giao thông, phòng chống và ứng phó có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước. Phát hiện, cổ vũ, biểu dương nhân tố mới và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế, xã hội nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước ta. Tuyên truyền kết quả thực các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 của Thủ đô...

Tuyên truyền thực hiện tốt “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”', đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế, xã hội nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế, xã hội, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t