Kết luận Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (19:24 09/01/2019)


HNP - Ngày 09/01, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để thảo luận, đánh giá nhiều nội dung quan trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì và phát biểu kết luận Hội nghị. Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị


Kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện các ban Đảng và Văn phòng Trung ương!
Thưa các đồng chí!
 
Với tinh thần tích cực, trách nhiệm, khẩn trương, sáng nay, Hội nghị Thành ủy lần thứ 17 đã đảm bảo tiến độ chương trình theo kế hoạch, đã nghe và thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung rất quan trọng của Đảng bộ Thành phố: (1) Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố năm 2018; (2) Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2018; (3) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Thành ủy; (4) Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2019 và cho ý kiến trực tiếp vào dự thảo Báo cáo tài chính Đảng năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Chiều nay, Hội nghị tiếp tục tiến hành các nội dung về công tác cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các cán bộ giữ chức danh theo quy định của Trung ương.
 
Tại phiên buổi sáng nay, Hội nghị chúng ta đã có 8 ý kiến phát biểu rất sôi nổi, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí Thành ủy viên, các đại biểu dự họp; ngoài ra nhiều đồng chí đã tham gia trực tiếp bằng văn bản. Thay mặt Thành ủy, tôi ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp rất thẳng thắn, sâu sắc của các đồng chí; đồng thời, xin nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau.
 
Thứ nhất, về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018:
 
Với tinh thần “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, đạt kết quả toàn diện, trong đó nhiều kết quả có bước đột phá, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức tác động từ diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh, với khối lượng công việc lớn, nhiều việc khó, việc mới, chưa có tiền lệ; bên cạnh đó là một số việc đột xuất, phát sinh, đảm bảo sự ổn định, môi trường bình yên, an ninh, an toàn để phát triển, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Nổi bật là:
 
Kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, kinh nghiệm của Đảng bộ; vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước vào thực tiễn Thủ đô, Thành ủy và các cấp ủy đã đổi mới mạnh mẽ phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm dân chủ, kỷ cương, sâu sát, quyết liệt, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở. Chú trọng gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn Thành phố, tạo sự gắn bó, đồng thuận trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Thành phố.
 
Thành ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bài bản, khoa học, hiệu quả, các nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy. Chỉ đạo sơ, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Trung ương và Thành phố; bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu. Chỉ đạo nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực tổng kết, đánh giá thành tựu đạt được của Thành phố và tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Tổ chức bài bản, nghiêm túc sơ kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và các cấp ủy trực thuộc; khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác. Qua đó chỉ đạo các cấp ủy, các ngành rà soát, hệ thống các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Đồng thời, chủ động triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của Thành phố nhằm cung cấp những luận cứ phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố. 
 
Công tác xây dựng Đảng từ Thành phố đến cơ sở đều có chuyển biến rất rõ nét trên cả bốn mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, với nhiều đột phá quan trọng: sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và chủ đề công tác năm bảo đảm khoa học, bài bản, thận trọng, khách quan, công bằng, dân chủ, tạo đồng thuận; sau sắp xếp, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Đã triển khai bài bản, khoa học việc xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị theo quy định và triển khai Đề án thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt quận, huyện, thị xã theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.
 
Công tác tư tưởng, tuyên giáo có nhiều đổi mới, nhất là trong tuyên truyền, quán triệt nghị quyết; thực hiện nghiêm túc chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị ủy. Có bước đột phá mạnh, nhất là trong công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sắp xếp, đổi mới tổ chức, hoạt động của Đảng bộ các Tổng Công ty trực thuộc Thành ủy; công tác củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; củng cố tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy đạt được kết quả tích cực. Công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm được tăng cường. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp do các cơ quan Trung ương chuyển đến được các cơ quan tiến hành tố tụng của Thành phố giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, được dư luận đánh giá cao. Công tác dân vận được quan tâm và đạt kết quả tích cực; thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, chủ đề “Năm dân vận chính quyền 2018”; công tác đối thoại; mở rộng dân chủ, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, theo đúng quy định và đạt nhiều kết quả tích cực, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, còn yếu kém; triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định mới về kiểm tra, giám sát. 
 
Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục nâng cao; hoạt động giám sát ngày càng hiệu quả, sát thực tiễn; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo do HĐND bầu theo đúng quy định. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND các cấp tiếp tục được tăng cường theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, đồng bộ giữa cải cách thủ tục và cải cách bộ máy, thể chế; kỷ cương hành chính được củng cố, chất lượng thực thi pháp luật được nâng cao. Việc phân cấp, phân quyền và ủy quyền từ Thành phố xuống cơ sở từng bước có kết quả tích cực. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố có nhiều đổi mới; vị trí, vai trò ngày càng được khẳng định, nâng cao, thực hiện tốt việc giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, chính quyền các cấp; xây dựng, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực phối hợp chăm lo chu đáo đời sống, xây, sửa nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ... 
 
Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, năng động, sáng tạo của cấp ủy và chính quyền các cấp; sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế - xã hội năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả cụ thể đã được đánh giá qua sơ kết giữa nhiệm kỳ và Hội nghị chuyên đề của Thành ủy trong tháng 11/2018, tôi xin điểm lại một số nét nổi bật như sau: Tất cả 20/20 chỉ tiêu phát triển KT-XH dự kiến đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó 08 chỉ tiêu vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu thực hiện năm 2018 đạt cao đã góp phần hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu Đại hội (tỷ lệ hộ nghèo còn 1,16% - mục tiêu cả nhiệm kỳ là dưới 1,2%; 4 quận không còn hộ nghèo: Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Đình, Thanh Xuân. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 83,9% - mục tiêu cả nhiệm kỳ là 80%. Có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 324/386 xã, đạt tỷ lệ 83,9; ngoài 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 3 huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 66,2% - mục tiêu cả nhiệm kỳ là từ 65-70%; chất lượng và tiêu chuẩn giáo dục được quan tâm nâng cao theo hướng tiệm cận nhanh với chuẩn quốc tế).
 
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm trở lại đây; tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 7,61%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (dự kiến 7,08%); quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 906,5 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 116 triệu đồng, tương đương 5.050 USD. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 103,9% dự toán (tăng 16,5% so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, môi trường đầu tư được cải thiện. Công tác quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; tiến độ lập và phê duyệt các quy hoạch xây dựng trên địa bàn được đẩy nhanh; hạ tầng khung về giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư. 
 
Văn hóa, thể thao tiếp tục có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác quản lý lễ hội chuyển biến tích cực. Giáo dục và đào tạo tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu về chất lượng; hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; số trường đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh. Thể thao có bước đột phá và đạt nhiều thành công lớn. Khoa học và công nghệ được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện về chất lượng phục vụ và quy mô. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ đặc biệt đối với người có công, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.
 
Chính trị ổn định; an ninh, quốc phòng được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tại 12 quận, huyện và 126 xã, phường. Công tác đối ngoại được tiếp tục mở rộng; đặc biệt, đã tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành trong nước; làm việc và ký kết nhiều chương trình hợp tác, phát triển với các địa phương trong nước; mở rộng hợp tác với các thủ đô, thành phố trong khu vực và thế giới. Vị thế, vai trò của Thủ đô ngày càng được nâng cao.
 
Những kết quả đáng trân trọng đó là do sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong nước; là kết tinh của sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; sự lãnh đạo sát sao, đúng đắn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy. Trong đó, Thành ủy đánh giá cao Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và từng đồng chí đã luôn đoàn kết, trách nhiệm, sâu sát, dân chủ, trí tuệ, thực hiện đúng Quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, tinh thần thẳng thắn, cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời; chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; đã phát huy tốt vai trò đứng đầu trên những lĩnh vực được phân công phụ trách; thể hiện được tinh thần và bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở, chỉ đạo, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.
 
Thay mặt Thành ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành; cảm ơn sự đóng góp, ủng hộ nhiệt tình, to lớn cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.
 
Thưa các đồng chí!
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy cũng nghiêm túc nhìn nhận còn một số hạn chế, khó khăn, thách thức xác định cần tập trung khắc phục như: Tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng ở một số nơi chưa tốt. Tinh thần gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng có việc còn hạn chế (quản lý quy hoạch đô thị; trật tự mỹ quan đô thị; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch; ùn tắc giao thông; phòng, chống cháy nổ; vệ sinh môi trường... còn phải nỗ lực rất lớn để giải quyết). Việc đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện một số kết luận, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên chưa thường xuyên, có việc chưa hiệu quả, tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra của các cấp, các ngành còn chậm. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết một số vụ việc phức tạp chưa chặt chẽ, thậm chí có biểu hiện đùn đẩy, né tránh. Việc chỉ đạo khắc phục những yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm vẫn còn có việc, có nội dung chuyển biến chậm... Đề nghị các cấp, các ngành tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục như ý kiến góp ý của các đại biểu đã nêu ra. Đây là nội dung quan trọng để giúp Thành phố ngày càng tiến bộ, ngày càng phát huy được mặt tích cực, hạn chế được những yếu kém. Trong đó, tập trung khắc phục những tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém, 97 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ở xã, phường, thị trấn mà Ban Tổ chức Thành ủy đã báo cáo; 88 vụ việc phức tạp do các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê; tập trung giải quyết những vấn đề nhạy cảm, dân sinh bức xúc, công tác cán bộ; tăng cường việc rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế làm việc của cấp ủy;... 
 
Thứ hai, về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:
 
Thưa các đồng chí!
 
Trước yêu cầu của năm nước rút thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hàng ngày tác động mạnh mẽ, Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần chủ động tăng tốc thực hiện để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố; trong đó, cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Một là, chỉ đạo quyết liệt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII về tiếp tục tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, Quy định số 08 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 
 
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là những nơi còn yếu kém, hoặc có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Hoàn thiện và trình Bộ Chính trị thông qua Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, trên cơ sở đó trình Đảng đoàn Quốc hội, Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ và Chính phủ thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù cần thiết cho Thủ đô trong thời gian tới. Triển khai sắp xếp, tổ chức các ban tham mưu của Đảng theo Quy định 04 của Ban Bí thư; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện Đề án thí điểm một số chức danh kiêm nhiệm.
 
Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định. Chú trọng rà soát, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo chất lượng, dân chủ, công tâm, khách quan, lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới; đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Chủ động công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.
 
Ba là, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh, không để trở thành điểm nóng. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các vấn đề còn hạn chế, chậm chuyển biến, khắc phục; chỉ đạo và có giải pháp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp ở một số địa phương, đơn vị. 
 
Bốn là, rà soát, chỉ đạo thực hiện rốt ráo các chỉ tiêu, nhiệm vụ 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành phố; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; mở rộng đối ngoại theo Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 29/11/2018 của Thành ủy và các Nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội năm 2019. Động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí phấn khởi hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố; đồng thời, đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm sát hợp, hiệu quả.
 
Trước mắt từ nay đến Tết nguyên đán, Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
 
Năm là, Thành ủy đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần dân chủ, công tâm, trách nhiệm, khách quan, thể hiện sự tín nhiệm của mình qua lá phiếu đối với những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố. Đề nghị các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy coi đây là dịp để nhìn nhận đối với sự nỗ lực, phấn đấu, để tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả, khắc phục những hạn chế trong thời gian tới. Mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, tiếp tục rèn luyện, trau dồi, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị; rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực lãnh đạo; gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò, trách nhiệm trên lĩnh vực được phân công phụ trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Với khí thế, tinh thần quyết tâm, sự đồng thuận cao, Thành ủy tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, xây dựng Thủ đô vững bước trên con đường phát triển.
 
Nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi, thay mặt Thành ủy, chúc toàn thể các đồng chí đại biểu và gia đình sức khỏe, hạnh phúc! 
 
Xin chân thành cảm ơn!


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật