Phấn đấu khắc phục thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng hoàn thành trong năm 2019 (09:09 28/11/2018)


HNP -  Ngày 23/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 108-KH/TU về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư; khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên.

Theo đó, cùng với triển khai công tác tuyên truyền, Thành ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát để điều chỉnh quy mô thôn, tổ dân phố cho phù hợp theo Thông tư số 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ và các văn bản hướng dẫn mới của Trung ương, thành phố về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, để hệ thống thôn, tổ dân phố có quy mô hộ dân, diện tích hợp lý, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, tập quán, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của từng địa phương. Đối với khu vực dân cư chưa đủ điều kiện để thành lập thôn, tổ dân phố, kể cả khu dân cư mới được thành lập và khu dân cư cũ do đặc thù số hộ dân ít, cần nghiên cứu, có phương án thực hiện việc ghép vào thôn, tổ dân phố lân cận để đảm bảo quản lý địa bàn dân cư theo quy định.

Sau khi sắp xếp, điều chỉnh thôn, tổ dân phố, tiếp tục kiện toàn chi bộ, ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thôn, tổ dân phố (có liên quan) đồng bộ theo mô hình cho phù hợp, nhằm ổn định mô hình tổ chức và phát huy vai trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng ở địa bàn dân cư.

Thành ủy yêu cầu các cấp ủy cấp trên, trực tiếp là đảng ủy các xã, phường, thị trấn cần tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với các chi bộ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thường xuyên, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế hoạt động của chi bộ; kịp thời chỉ đạo, uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, thiếu sót trong việc duy trì và chấp hành kỷ luật, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng trong sinh hoạt chi bộ.

Thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình tổ chức, đảng viên của chi bộ; dự báo những khó khăn, bất cập khi số lượng đảng viên của chi bộ tiếp tục tăng, chủ động các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của chi bộ trước mắt và lâu dài.

Ban Thường vụ Thành ủy chủ trương không mở rộng phát triển mô hình đảng bộ bộ phận thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các đảng bộ bộ phận đã thành lập. Ban thường vụ quận, huyện ủy nghiên cứu, xem xét chỉ đạo các đảng ủy xã, phường quyết định việc duy trì, hoặc giải thể đảng bộ bộ phận theo thẩm quyền.

Ban thường vụ quận, huyện ủy chỉ đạo các đảng ủy xã, phường nơi có đảng bộ bộ phận tiến hành kiểm tra quy chế hoạt động của đảng ủy bộ phận, rà soát, sửa đổi theo đúng quy định hiện hành; chú ý vê mối quan hệ giữa đảng ủy bộ phận với các tổ chức trong phạm vi lãnh đạo của đảng ủy bộ phận, nhất là đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố.

Thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức đảng ủy bộ phận, phân công cấp ủy cấp xã phụ trách đảng bộ bộ phận; tăng cường việc bố trí kiêm nhiệm theo hướng: Bí thư, phó bí thư đảng uỷ xã, hoặc trưởng thôn (là đảng viên) kiêm bí thư đảng uỷ bộ phận; cơ cấu đảng ủy viên đảng bộ bộ phận gồm các bí thư chi bộ và các chức danh trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội (là đảng viên), trong phạm vi lãnh đạo của đảng bộ bộ phận.

Liên quan đến thực hiện nhất quán, đúng tên gọi các tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy: Thực hiện nhất quán, đúng tên gọi các tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TU và Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND, ngày 18/11/2013 của UBND TP Hà Nội. Theo đó, tên gọi các tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trên địa bàn các xã, phường, thị trấn là thôn (ở xã), tổ dân phố (ở phường, thị trấn; khu đô thị, khu tập thể cơ quan trên địa bàn xã). Tên gọi chi bộ, ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội theo tên gọi của thôn, tổ dân phố trên địa bàn, để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý và thực hiện chế độ chính sách theo quy định của thành phố.

Về khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng; trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không là đảng viên: Các cấp ủy tập trung lãnh đạo nhanh chóng khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và sơ kết, đánh giá vai trò trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên để có giải pháp phù hợp trong việc bố trí, giới thiệu đảng viên ứng cử.

Đối với những nơi thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng, ban thường vụ quận, huyện, thị ủy chỉ đạo đảng ủy xã, phường, thị trấn xây dựng nghị quyết chuyên đề đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp nhanh chóng khắc phục; trước mắt, phân công cấp uỷ viên phụ trách địa bàn thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng, để đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên của đảng ủy đối với thôn, tổ dân phố khi chưa có tổ chức đảng.

Về từng bước thực hiện mô hình kiêm nhiệm bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố: Khuyến khích thực hiện mô hình kiêm nhiệm bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; chỉ đạo thực hiện ngay ở những nơi có điều kiện; hằng năm đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình. Về cách làm, cấp ủy đảng và chính quyền thống nhất chỉ đạo nhiệm kỳ bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trùng với nhiệm kỳ đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố; bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trước, tổ chức đại hội chi bộ sau. Chi bộ thực hiện quy trình nhân sự (lấy ý kiến của ban công tác Mặt trận Tổ quốc) lựa chọn thống nhất giới thiệu đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín để nhân dân bầu đảm nhiệm vị trí trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trước, sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố để bầu vào cấp ủy và bầu bí thư chi bộ.

Về nghiên cứu mô hình kiêm nhiệm các chức danh, gắn với khoán kinh phí hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố: Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể về thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; trước mắt, thí điểm thực hiện mô hình khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm, thực hiện từ quý IV/2018.

Về chỉ tiêu, Thành ủy chỉ đạo rà soát sắp xếp các thôn, tổ dân phố theo quy định, đồng thời hoàn thiện hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư đồng bộ theo mô hình của Đề án 06-ĐA/TU, hoàn thành trong năm 2019. Phấn đấu khắc phục thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng hoàn thành trong năm 2019. Phấn đấu đến năm 2023, thực hiện 95% trở lên, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên; có 50% trở lên, thôn, tổ dân phố thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t