Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (18:19 20/11/2018)


HNP - Ngày 19/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 107-KH/TU, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Theo đó, nội dung học tập, quán triệt, gồm: Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Hình thức, thời lượng, thời gian thực hiện hội nghị các cấp: Lớp cán bộ chủ chốt thành phố tại điểm cầu hội trường Thành ủy, dự kiến tổ chức cả ngày 23/11/2018, tại hội trường do Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp chủ trì và chỉ đạo. Sau hội nghị trực tuyến dành thêm 1 buổi thảo luận và thông qua chương trình hành động, sau đó nghiên cứu tài liệu và viết thu hoạch.

Lớp cán bộ chủ chốt quận, huyện, thị ủy, đảng ủy khối, trực thuộc, tùy theo điều kiện cụ thể của đơn vị để tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng bằng các hình thức do cấp ủy quyết định (truyền thống hay trực tuyến); tổ chức học tập, quán triệt tại hội trường với thời lượng 1 ngày, trong đó, có 1 buổi thảo luận, thông qua kế hoạch hành động; hoàn thành trước ngày 15/12/2018.

Lớp cơ sở, gồm toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ cơ sở: Tổ chức học tập tại hội trường về các nghị quyết trên với thời lượng như đối với cấp quận, huyện, thị; hoàn thành trước 25/1/2019.

Các lớp do ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, gồm: Lớp văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô, báo chí thành phố, hoàn thành trước ngày 15/12/2018.

Bên cạnh đó, Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo và tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp và thường xuyên. Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho đoàn viên, hội viên.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t