Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (20:23 14/11/2018)


HNP - Ngày 12/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy có Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo đó, các cấp ủy Đảng chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân Thủ đô vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tạo không khí phấn khởi trong xã hội, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội đối với sự nghiệp xây dựng Thủ đô, đất nước.

Công tác tuyên truyền tập trung vào quá trình hình thành, phát triển gắn với vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong lịch sử đẩu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc hơn 88 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu đóng góp nổi bật của cán bộ, hội viên nông dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Quá trình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 02/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tham gia ý kiến, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và dự thảo các văn bản khác có liên quan; những kết quả đạt được trong thực hiện kết quả triển khai các nhiệm vụ công tác Hội Nông dân và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013-2018; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; những vấn đề đặt ra và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong nhiệm kỳ mới.

Những gương điển hình, nhân tố mới; những bài học kinh nghiệm qua việc tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của nông dân trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vũng”...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t