Triển khai tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp (17:27 21/10/2018)


HNP - Ngày 17/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc hơn 88 năm qua, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay. Những yêu cầu về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của  MTTQViệt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, công tác phối hợp của Nhà nước đối với  MTTQ Việt Nam. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và  MTTQViệt Nam.

Kết quả thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của  MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tại địa phương, đơn vị; kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; kết quả  MTTQ  Việt Nam các cấp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia xây dựng chính sách pháp luật, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đối ngoại nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; kết quả xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc,...

Tuyên truyền quá trình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về “Lãnh đạo Đại hội  MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội  MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam (khóa VIII) về “Tổ chức Đại hội  MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc  MTTQViệt Nam lần thứ IX; Thông tri số 15-TT/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc “Lãnh đạo Đại hội  MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024”; Kế hoạch số 205/KH-MTTQ-BTT ngày 21/6/2018 và Hướng dẫn số 63/HD-MTTQ-BTT ngày 27/6/2018 của Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về “tổ chức Đại hội  MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu  MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII”; những ý kiến, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của đại hội  MTTQ Việt Nam các cấp và dự thảo Điều lệ  MTTQ Việt Nam lần thứ IX (bổ sung, sửa đổi).

Tuyên truyền quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội  MTTQ Việt Nam các cấp; kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của  MTTQ Việt Nam ở địa phương trong nhiệm kỳ mới; những điển hình mới; những bài học kinh nghiệm qua phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các phong trào của  MTTQ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là cuộc vận động lớn “Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Ngày vì người nghèo...

Thời gian triển khai Đại hội  MTTQ Việt Nam các cấp tiến Đại hội  MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) bắt đầu quý IV năm 2018 đến quý III năm 2019. Căn cứ Kế hoạch số 205/KH-MTTQ-BTT ngày 21/6/2018 và Hướng dẫn số 63/HD-MTTQ-BTT ngày 27/6/2018 của Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, thời gian chức Đại hội và điều kiện cụ thể, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị và triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội một cách phù hợp.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t