Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng (18:42 05/10/2018)


HNP - Ngày 3/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 104-KH/TU, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 CT/TW, ngày 18/1/2018, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các quy định, kế hoạch dài hạn và hằng năm về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Xây dựng kế hoạch bổ sung, chỉnh sửa, nâng cao chất lượng công trình lịch sử Đảng bộ thành phố; lịch sử các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo địa giới hành chính TP Hà Nội mở rộng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng “Phòng truyền thống lịch sử Đảng bộ TP Hà Nội".

Bên cạnh đó, xây dựng văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ lịch sử Đảng; phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phương pháp biên soạn, biên niên sự kiện lịch sử đảng bộ; văn kiện đảng bộ địa phương; phương pháp khai thác, sử dụng tư liệu lịch sử Đảng từ các nhân chứng; về quy định thời gian biên soạn tái bản, bổ sung một công trình lịch sử Đảng; về quy trình và quy định thẩm định một công trình lịch sử Đảng... Xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu, biên soạn và xuất bản biên niên sự kiện lịch sử Đảng thành phố; Văn kiện Đảng bộ thành phố đến năm 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Xây dựng Đề án “Sưu tầm tư liệu phỏng vấn các nhân chứng lịch sử”, nhất là các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Thành ủy qua các thời kỳ lịch sử. Xây dựng Đề án về “Số hóa tư liệu lịch sử Đảng bộ thành phố”. Thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định về nghiên cứu, biên soạn, thẩm định, xuất bản lịch sử đảng bộ các cấp; lịch sử các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

Cấp quận, huyện, thị xã: Rà soát công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ; lịch sử truyền thống của các quận, huyện, thị xã và cấp xã, phường, thị trấn. Đối với đơn vị đã biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống đến năm 2000 trở về trước, có kế hoạch xây dựng bổ sung, chỉnh sửa, nâng cao chất lượng và biên soạn tiếp đến năm 2015 hoặc đến mốc thời gian kết thúc nhiệm kỳ gần nhất và các năm tiếp theo.

Trong kế hoạch này, Thành ủy chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng địa phương; đẩy mạnh công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di tích cách mạng kháng chiến trên địa bàn thành phố...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t