Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (10:58 07/06/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 01-QĐ/TU, quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Theo đó, chức năng chính là lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia đề xuất với Thành ủy về các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Đảng ủy và ủy ban kiểm tra có số lượng và cơ cấu Ban Chấp hành đảng bộ, Ban thường vụ, ủy ban kiểm tra đảng ủy thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy.

Bí thư cấp ủy được bầu theo quy định của Điều lệ Đảng; nên là thành viên Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) hoặc thành viên Ban tổng giám đốc (Ban giám đốc) của doanh nghiệp.

Đảng ủy được thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Cơ quan ủy ban Kiểm tra.

Căn cứ tình hình thực tế, Đảng ủy chủ động trao đổi với Ban lãnh đạo doanh nghiệp để bố trí người làm chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể, đồng thời cơ cấu đảng viên làm việc trong các phòng, ban chuyên môn của doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tham gia vào các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy để thực hiện công tác Kiểm tra, Tổ chức, Tuyên giáo và Văn phòng.

Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy có con dấu để phục vụ công tác Đảng theo quy định.

Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy định này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Căn cứ Quy định tạm thời, Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của đảng ủy; Quy chế phối hợp giữa đảng ủy với Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Tổng giám đốc (Giám đốc) phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, được phổ biến đến các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để thực hiện.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật