Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (13:54 14/05/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU, tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của Thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Chỉ thị nêu rõ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ của Thủ đô, đất nước trong thời kỳ mới; Xây dựng người phụ nữ Thủ đô phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, đạt chuẩn mực Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch. Đẩy mạnh việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; quan tâm vấn đề dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệu, có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 21 của Thành ủy về công tác cán bộ nữ; quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số ở các địa phương có đông người dân tộc thiểu số sinh sống. Trong những nhiệm kỳ tới, phấn đấu số cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt 25% trở lên; nữ đại biểu tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, HĐND các cấp từ 35% trở lên; đối với các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ các cấp; có các chủ trương cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện. Phân công cấp ủy viên phụ trách công tác phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo đảm cho các cấp hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát, phản biện xã hội… Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, có hiệu quả cao. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ có trình độ, phẩm chất đạo đức, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm; tích cực tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị.

Ban cán sự đảng UBND TP tiếp tục chỉ đạo các cấp chính quyền thực hiện tốt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và chuẩn bị tiến hành sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo thực hiện Kế hoạch. Rà soát, tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến công tác phụ nữ. Hằng năm, phối hợp thống kê tình hình thực hiện các chỉ tiêu về giới, bình đẳng giới ở địa phương, đơn vị theo “Bộ số liệu thống kê hình đẳng giới” của Thành phố.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình… Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp”. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định giới thiệu quy hoạch tham gia cấp ủy các cấp, bảo đảm tỷ lệ, cơ cấu cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương, Thành phố về phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật