Kế hoạch tuyên truyền Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị (13:48 08/05/2018)


HNP - Ngày 7/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Kế hoạch số 100-KH/BTGTU truyền thông triển khai xây dựng và thực hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội.

Kế hoạch yêu cầu bám sát lộ trình, nội dung, tiến độ thời gian triển khai xây dựng và thực hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội để xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp, đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện các nội dung thực hiện kế hoạch truyền thông phải đảm bảo tiến độ, chất lượng theo nhiệm vụ được phân công.

Cụ thể, quý II/2018: Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách tổ chức chính quyền địa phương, xây dựng chính quyền đô thị; Phản ánh thực trạng mô hình tổ chức chính quyền hiện nay; yêu cầu đặt ra cần có mô hình tổ chức chính quyền đô thị thích hợp; kinh nghiệm quản lý chính quyền đô thị trong nước và quốc tế... Bám sát tuyên truyền các hoạt động triển khai xây dựng nội dung Đề án: khảo sát tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước; tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về Dự thảo Đề án lần 1 (tháng 5/2018)...

Quý III/2018: Phân tích, tuyên truyền có định hướng về các nội dung trong dự thảo Đề án: Thực trạng tổ chức bộ máy; cơ chế hoạt động của HĐNĐ, UBND quận, thị xã; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kế hoạch đầu tư, tài chính - ngân sách, quy hoạch, xây dựng, đất đai, văn hóa - xã hội của chính quyền TP Hà Nội; vấn đề phân cấp trên các lĩnh vực giữa chính quyền cấp thành phố với cấp quận và cấp phường, mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền trong điều kiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; mối quan hệ, cơ chế phân cấp, phối hợp giữa TP Hà Nội với các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương... Tuyên truyền phản ánh khách quan các nội dung tại Hội thảo lấy ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về dự thảo Đề án lần 2.

Quý IV/2018: Tuyên truyền khẳng định sự vào cuộc tích cực của TP Hà Nội trong triển khai xây dựng Đề án; phản ánh và nêu rõ việc triển khai xây dựng Đồ án đảm bảo tính khoa học, đúng quy trình, phát huy trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và người dân; Tiếp tục tuyên truyền các nội dung chính của dự thảo Đề án; Chủ động tuyên truyền định hướng thông tin về Đề án được Bộ Chính trị thông qua và Thủ tướng Chính phủ báo cáo tại Quốc hội.

Giai đoạn triển khai thực hiện Đề án đi được phê duyệt (căn cứ thời gian thực tế): Tuyên truyền nêu bật ý nghĩa, sự cần thiết phải triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn mới; Tuyên truyền các nội dung Đề án đã được phê duyệt; Phân tích, phản ánh những thuận lợi và cả những khó khăn thách thức nhằm định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với các ban Đảng Thành ủy xây dựng kế hoạch truyền thông thực hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về cải cách tổ chức chính quyền địa phương, xây dựng chính quyền đô thị; quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền của các cơ quan báo chí.

Các cơ quan báo chí Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về cải cách tổ chức chính quyền địa phương, xây dựng chính quyền đô thị; quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật