Chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy (20:21 04/05/2018)


HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 09-KH/TU về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 06-CTr/TU, ngày 29/6/2016, của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016 - 2020”.

Theo đó, nội dung sơ kết sẽ đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy, cụ thể: Đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy và các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại của các cấp ủy, tổ chức đảng. Trong đó, tập trung đánh giá việc phổ biến, quán triệt, xây dựng và ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện Chương trình; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá tình hình, kết quả và các chỉ tiêu của Chương trình.

Bên cạnh đó, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình của các cấp, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, hiệu quả công tác điều hành tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp trong phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Việc ban hành các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách về phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại.

Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy chỉ đạo, việc nhận xét, đánh giá khách quan, đúng tình hình về phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình của Thành ủy. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, các đơn vị đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tăng cường công tác về phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại trong những năm tiếp theo.

Theo kế hoạch, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy diễn ra trước ngày 15/6/2018.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật