Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (15:09 26/04/2018)


HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948  -11/6/2018).

Theo đó, tuyên truyền sâu rộng nội dung “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; mục đích, ý nghĩa và tác dụng to lớn của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các quan điểm của Đảng, của Nhà nước về thi đua yêu nước; các văn bản chỉ đạo của trung ương, của thành phố về công tác này để ngày càng thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội. Từ đó, nâng cao nhận thức và phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.
 
Tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong đó, nhấn mạnh giá trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta 70 năm qua, nhất là trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.
 
Tuyên truyền kết quả nổi bật về thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” trong 70 năm qua của Đảng bộ, nhân dân Thủ đô và cả nước, trong đó nhấn mạnh kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua - khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Thủ đô và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền về kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân. Từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quyết định về công tác thi đua - khen thưởng như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). 
 
Lưu ý, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hiện nay, nhất là đối với 3 phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới'' giai đoạn 2016 - 2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.
 
Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô ở mọi lứa tuổi, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Phản ánh kịp thời kết quả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các hoạt động trọng tâm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật