Cụ thể hóa hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội (13:52 17/04/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3567-QĐ/TU về Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội: “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo quyết định, Quy chế trên bao gồm 3 chương và 8 điều. Điểm đáng chú ý, Ban Chủ nhiệm Chương trình có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm: Tổ chức xác định nhiệm vụ, xét chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá kết quả, sản phẩm nghiên cứu và điều kiện nghiệm thu ban đầu thuộc Chương trình để làm căn cứ tiến hành nghiệm thu các cấp. Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực của Chương trình) hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện thuyết minh đề tài theo quy định và theo tiến độ, kế hoạch, chương trình. Chỉ đạo việc xây dựng báo cáo (định kỳ 6 tháng, hằng năm, sơ kết, tổng kết) kết quả thực hiện Chương trình.

Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình và giải quyết các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền; định kỳ 6 tháng và hằng năm chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, xác nhận khối lượng và kết quả thực hiện của đề tài để làm căn cứ thanh, quyết toán và cấp tiếp kinh phí.

Đề xuất khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích; đề nghị xử lý hành vi vi phạm của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình.

Ban Chủ nhiệm Chương trình định kỳ hằng tháng họp một lần. Các phiên họp bất thường của Ban Chủ nhiệm Chương trình do Chủ nhiệm Chương trình triệu tập để giải quyết những vấn đề phát sinh đột xuất và đề xuất kiến nghị đối với việc quản lý Chương trình.

Cơ quan Thường trực của Chương trình là Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ: Giúp Ban Chủ nhiệm Chương trình tổ chức các hoạt động chung của Chương trình, tiến hành thẩm định nội dung, kinh phí, các nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình, ký phê duyệt thuyết minh và hợp đồng nghiên cứu khi được Chủ nhiệm Chương trình thông qua. Phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội xây dựng báo cáo (định kỳ 6 tháng, hằng năm và sơ kết, tổng kết) kết quả thực hiện của Chương trình...


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật