Chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU (22:17 07/04/2018)


HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình số 01 của Thành ủy khóa XVI vừa có Kế hoạch số 21-KH/BCĐ tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khoá XVI giai đoạn 2016-2020.

Việc sơ kết nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020". Đánh giá tình hình, kết quả trển khai thực hiện các đề tài, đề án, chuyên đề thuộc Chương trình theo Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 03/8/2016; Thông báo số 11-TB/BCĐ ngày 14/3/2017; Thông báo số 12-TB/BCĐ ngày 20/3/2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình.

Thông qua sơ kết, đánh giá két quả đạt được, đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tích, gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện Chương trình, đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, phân tích nguyên nhân. Đề ra các giải pháp để tập trung chi đạo, tổ chức thực hiện, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình 01 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Về nội dung, căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình, yêu cầu tập trung làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, đánh giá thuận lợi, khó khăn; kết quả đã đạt được, những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; trên cơ sở đó, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai Chương trình từ nay đến cuối nhiệm kỳ; đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình. Báo cáo đảm bảo chất lượng, đủ số liệu minh họa theo chỉ tiêu, yêu cầu chương trình đã đề ra, thời điểm lấy số liệu từ năm 2016 đến hết quý 1/2018. Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các đề tài, đề án, chuyên đề thuộc Chương trình.

Dự kiến, việc sơ kết sẽ tiến hành trong tháng 5/2018.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật