Chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy (19:43 10/03/2018)


HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch số 29-KH/BCĐ triển khai tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020".


Theo đó, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy chỉ đạo: Đánh giá kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy và các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó cần tập trung đánh giá việc phổ biến, quán triệt, xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động, chỉ thị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đánh giá tình hình, kết quả và các chỉ tiêu của Chương trình.

Kết quả thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU tập trung vào đánh giá các nội dung trọng tâm sau: Trách nhiệm, vai trò của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (như: các quy định về công tác cán bộ; chuyển đổi vị trí công tác; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử nhằm bảo đảm sự liêm chính của đảng viên, cán bộ, công chức...).

Việc thực hiện kê khai, kiểm soát kê khai tài sản theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy. Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xã hội nhằm phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc xây dựng cơ chế, chính sách và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới, nâng cao năng lực của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo và cơ quan thường trực, tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hoạt động giám sát của nhân dân, HĐND và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tham gia các chương trình, sáng kiến, diễn đàn, hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng.

Nhận xét, đánh giá khách quan, đúng tình hình về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kết quả công tác sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU; việc quán triệt đúng quan điểm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong tổ chức thực hiện.

Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong những năm tiếp theo.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật