Chuẩn bị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và các cấp uỷ trực thuộc (21:16 25/02/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU về tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và các cấp ủy trực thuộc.


Theo đó, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ, bảo đảm đúng thực chất, sát với tình hình thực tiễn và mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội các cấp. Xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết chung của địa phương, đơn vị (bao gồm các nội dung kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ: kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020; kiểm điểm của cấp ủy). Báo cáo của cấp ủy trực thuộc cần bám sát nội dung, yêu cầu đề ra. Tổ chức hội nghị sơ kết trong phạm vi Ban Chấp hành và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Báo cáo kết quả sơ kết của đơn vị với Ban Thường vụ Thành ủy. Thời gian hoàn thành trong tháng 4/2018.

Đối với cấp thành phố, về báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI; định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020: Giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố xây dựng báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại nửa nhiệm kỳ; kết quả sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; việc đổi mới trong chỉ đạo, điều hành; hoàn thành xong trước ngày 10/4/2018. Giao Đảng đoàn HĐND thành phố đánh giá hoạt động của HĐND các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay; hoàn thành xong trước ngày 10/4/2018.

Báo cáo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của thành phố giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố; định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020: Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các Ban đảng Thành ủy xây dựng dự thảo báo cáo; hoàn thành xong trước 10/4/2018.

Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền các cấp, gửi Ban Tổ chức Thành ủy để tham mưu với Thành ủy xây dựng báo cáo chung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của thành phố; hoàn thành xong trước 30/3/2018.

Các Ban đảng Thành ủy (Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra, Nội chính, Dân vận, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố, Văn phòng) xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của đơn vị mình, gửi Ban Tổ chức Thành ủy để tham mưu với Thành ủy xây dựng báo cáo chung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của thành phố; hoàn thành xong trước 30/3/2018.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XVI Đảng bộ thành phố gửi về Ban Dân vận Thành ủy để tham mưu cho Thành ủy xây dựng báo cáo chung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của thành phố; hoàn thành xong trước 30/3/2018.

Báo cáo kết quả thực hiện 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI, giao các Ban Chủ nhiệm chương trình công tác của Thành ủy xây dựng báo cáo sơ kết việc thực hiện các Chương trình; hoàn thành xong trước 10/4/2018.

Báo cáo chung của Thành ủy: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố; định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020; báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thuờng vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI: Giao Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với các Ban đảng Thành ủy, Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự Đảng UBND thành phố tham mưu xây dựng dự thảo 2 báo cáo chung của Thành ủy; hoàn thành xong trước 15/5/2018.

Về tổ chức góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chung của Thành ủy: Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và yêu cầu thực tiễn của Đảng bộ Thành phố, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo tổ chức góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết chung của Thành ủy cho phù hợp.

Về tổ chức hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ: Tổ chức hội nghị sơ kết trong phạm vi Ban Chấp hành, Bí thư các cấp ủy trực thuộc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; thời gian tiến hành vào đầu tháng 7/2018.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật